ویکتوریو سالودار کیست؟
Posted in Blogging

ویکتوریو سالودار بهترین بوکسور فیلیپینی را بیشتر بشناسید

ویکتوریو سالودار متولد سوم نوامبر هزارو نهصد و نود یکی از بهترین بوکسورهای فیلیپینی می باشد، وی از سال دوهزارو هجده در WBA و از…

Continue Reading...