اسرائیل آدسانیا کیست؟
Posted in Blogging

اسرائیل آدسانیا بوکسورو یواف سی کار نیجریه‌ تبار اهل نیوزیلند

اسرائیل آدسانیا یکی از فایترهای حرفه ای رقابت های هنرهای رزمی ترکیبی است. نام کامل این بازیکن اسرائیل موبولاجی تمیتایو اودونایو اولوافمی اولابی آدسانیا می…

Continue Reading...