آزامات کرفوف کیست؟
Posted in Blogging

آزامات کرفوف قهمران یو اف سی که اصالتی روس دارد

آزامات کرفوف نام یکی از رزمی کاران روسی می باشد که در رقابت های رشته ورزشی رزمی ترکیبی فعالیت می کند. این ورزشکار حضور در…

Continue Reading...